Analys av Fortum

Bakgrund:

Fortums verksamhet omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme. Fokusmarknader är Norden, Ryssland, Polen och kring Östersjön. Fortums aktie är listad på Finlands Large Cap-lista, Nasdaq OMX Helsingfors, och börsvärdet är 12 437,138 miljoner (14 euro/aktie * 888,367 miljoner).

Fortum_korthet(fortum.com)

Elgeneratorer(vattenfall.com)

Position(fortum.com)

Fortum är Europas 11:e största elproducent och är störst i Norden på distribution och värmekraft. De är näst störst sett till elförsäljning i Norden och tredje störst på kraftproduktion.

 

Elprisutveckling(nordpoolspot.com)

Elprisutvecklingen har utvecklats till konsumenternas fördel sedan 2010.

 

Resultaträkning:

Forsaljningsandelar

Kraftproduktion står för den största försäljningsandelen, följt av värmeproduktion, distribution, Ryssland och elförsäljning.

 

Fosaljningomrade

Över tid har försäljningen från kraftproduktion legat på en stabil nivå, värmeproduktionsförsäljningen har varit stigande, distributionen svagt stigande, Ryssland klart stigande medan elförsäljningen har haft en negativ trend.

 

Rorelseresultatandelar

Kraftproduktion bidrar också mest till rörelseresultatet, följt av distribution, värmeproduktion, Ryssland och elförsäljning. I fjärde kvartalets resultatrapport 2012 redogör styrelsen för att de ska se över ägandet kring affärsområdet distribution då kärnområdena anses vara kraft- och värmeproduktion. Ett bidrag på 18% av rörelseresultatet kan inte negligeras och distribution har även utecklats positivt över tid, vilket gör mig tveksam till försäljning.

 

Rorelseresultatomrade

Över tid har jämförbart rörelseresultat från kraftproduktion varit stigande fram till 2008 för att sedan dala fram till 2012. Kraftproduktion är fortsatt utan tvivel den störst bidragande faktorn till resultatet. Distributionens resultatbidrag har haft en svagt positiv utveckling medan värmeproduktionens bidrag har legat på en stabil nivå över tid. Ryssland har haft bäst resultatmässig utveckling även om 2012 bidrog något mindre än 2011. Ryssland beräknas bidra med ett rörelseresultat kring 500 miljoner euro när dess investeringsprogram är slutfört. Elförsäljningen har haft en svag positiv utveckling de senaste 3 åren.

 

Vinstutveckling

Vinstuveckling_siffrorVinstutvecklingen har sett fin ut historiskt men stannat av 2007 då Rysslandssatsningarna tog sin början. Vinsterna har varierat sedan dess och landade på 1,59 euro/aktie 2012. Utdelningen har legat på 1 euro/aktie sedan 2008 och har även föreslagits för 2012.

 

Kassaflödesanalys:

KassaflodenKassafloden_siffror

Det fria kassaflödet har varierat kraftigt över tid och minskat under senare år till följd av större investeringar (Capex). Det fria kassaflödet per aktie har legat en bit under utdelningen per aktie under senare år vilket inte kommer kunna fortgå en längre period om inte kassan tillåter eller ytterliggare lån tas. Som ett resultat av detta har Fortum startat ett effektivitetsprogram under 2013-2014 för att frigöra kapital, totalt ska 1 miljard euro frigöras. Capex-nivåerna kommer minska till 1,1-1,4 miljarder euro 2013 och 0,9-1,1 miljarder euro 2014.

 

Balansräkning:

EgetkapitalEgetkapital_siffror

Det egna kapitalet per aktie har haft en positiv utveckling och de räntebärande skulderna har följt med i motsvarande takt, soliditeten har hållits uppe.

 

Avkastningkapital

Avkastningen på eget kapital minskade 2012 som en följd av bland annat historiskt höga vattennivåer som pressade elpriserna nedåt. Avbrott på kraftverk samt högre kostnader i Oskarshamn påverkade också resultatet märkbart.

 

Övrigt:

Agarstruktur(fortum.com)

Fortum ägs till största delen av finska staten.

 

AntalaktierAntalaktier_siffror

Antalet aktier har ökat med 4% mellan 2002 och 2012 vilket får anses acceptabelt.

 

Är aktien köpvärd?

Vinsten per aktie 2012 var 1,59 och priset just nu är 14 vilket ger ett P/E på 8,8. Enligt Gordons formel, med ett antagande på 3% utdelningstillväxt och ett avkastningskrav på 10%, är en motiverad börskurs 14,29 och P/E 8,98. Med ett pris på 14 ger detta en säkerhetsmarginal på 2,1%. Sänker man avkastningskravet till 7% och sätter utdelningstillväxten till 0%, med hänsyn till de senaste årens konstanta utdelning på 1 euro/aktie, blir motiverad kurs också 14,29.

Frågan är vad den stabila intjäningen per aktie kommer vara framöver. Intjäningssnittet de senaste 5 åren (2007-2011) ligger något högre på 1,68 euro/aktie och ger ett P/E på 8,5 vid kursen 14,29. Ett 5-årigt P/E snitt för Fortum ligger på 12,6 vilket medför en kurs på 21,17 vid en intjäning på 1,68. P/E 12,6 motsvarar en vinsttillväxt på 2,05%, enligt Graham, vilken är blygsam historiskt sett för Fortum.

Benjamin Grahams formel (P/E=8,5+2g) och en blygsam vinsttillväxt på 3% ger P/E = 14,5, vilket ger en kurspotential på 24,36.

 

Avkastningpris

Ett pris på 14 euro/aktie ger en avkastning på 10,09% vid borttagande av immateriella tillgångar. Om man tror att avkastningen på eget kapital kommer att återgå till ett 5-års genomsnitt ger nuvarande pris en avkastning på 13,79%. Inte dåligt.

Disclosure: The author had no position when this post/analysis was written.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you human? * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.