Analys av Lovisagruvan

Bakgrund

Lovisagruvan ligger i Bergslagen, Västmanland, och utvinning av mineraler började 2004 av Lovisagruvan AB. Lovisagruvan är listad på Aktietorget och har ett börsvärde på 119,8 miljoner (35 kr/kurs*3 422 000 aktier = 119 770 000 kr). Mer om Lovisagruvan här: http://www.lovisagruvan.se/i-media-2/film

Lovisagruvan bedömdes ursprungligen ha en tillgång om 400 000 ton ren malm. Ren malm betyder en ungefärlig zinkhalt på 22% och motsvarande blyhalt på 14% samt lite silver. Gråbergsinblandningen är 100% i malmen vilket innebär att hälften av all utvunnen malm är ren malm. Efter utgången av 2012 har totalt 212 496 ton malm utvunnits, vilket innebär 212 496/2 = 106 248 ren malm. Detta i sin tur innebär att det finns 400 000 – 106 248 = 293 752 ton ren malm kvar att utvinna. Med en rimlig årstakt om 20 000 ton ren malm (40 000 ton malm) framöver skulle det innebära 293 752/20 000 = 14,6876 år kvar av tillgångar att utvinna. Detta skulle alltså innebära att tillgångarna på ren malm tar slut under andra delen av 2027.

Utöver Lovisagruvan äger Lovisagruvan AB 7%, med option att öka innehavet till 26%, av Stekenjokkprojektet som beräknas ha en malmstillgång om 10 miljoner ton malm. Beräknad driftstart för detta projekt är tidigast 2015 och mineraltillgångarna beräknas motsvara minst 10 års produktion. Detta skulle innebära en utvinning om 1 miljon ton om året. 0,07*1 miljon ton = 70 000 ton om året till Lovisagruvan AB. Om gråbergsinblandningen, kostnaderna, zink- och blyhalt och priser på metallerna blir ungerfärligt detsamma under detta projekt som under Lovisagruvan-projektet innebär det en ökning av leveranser med 70 000/40 000 – 1 = 75%. 10 års produktion ger slutår 2025 tidigast.

Mellan 1976-1988 drevs Stekenjokksgruvan av Boliden och producerade då 7 miljoner ton malm. Detta blir en årlig produktionstakt om 7/13 = 0,538 miljoner ton. Om vi antar att detta blir den framtida produktionstakten också kommer 10 miljoner ton malm räcka till produktion i 10/0,538=18,59 år. Detta skulle innebära att tillgångarna tar slut mot slutet av 2033. Om vi räknar med denna produktionstakt och den nuvarande Lovisagruvan AB's del av produktionen skulle det ge en årlig produktion om 0,07* 0,538 miljoner ton = 0,03766 miljoner ton = 37760 ton om året, alltså ungefärligen den mängd som levereras av Lovisagruvan idag.

 

Årlig leveranshistorik

Arlig_produktionshistorik

 

Leveranser per månad 2012

Manad_produktionshistorik

 

Leveranser per månad 2013

Produktion_2013

 

 

Torrvikt_levereratLovisagruvan nådde för första gången deras mål om att leverera 40000 ton (våtvikt) malm den 20 december 2012.

 

Malmleveranser

All producerad malm levereras till Bolidens anrikningsverk i Garpenberg enligt ett långtidsavtal som med nuvarande villkor går ut 2013. Prissättningen på mineralerna i malmen, zink och bly, sätts efter de internationella marknaderna med 2 månaders eftersläpning.

 

Råvaruhalt

Zink

Zinkhalten i malmen har minskat sedan 2006 och ser onekligen ut att ha en negativ trend.

 

Bly

Blyhalten ser stabil ut.

 

Metallpriser

Metallpriser

Metallpriserna hade ett lägre genomsnitt under 2012 jämfört med 2011. På sikt tror jag att efterfrågan från Kina, Indien osv kommer att hålla uppe priset på dessa råvaror.

 

Blypriser

Blypriser

 

Zinkpriser

Zinkpriser

 

Resultaträkning

Arlig_forsaljningsutveckling

Arlig_forsaljningsutveckling_siffror

Den årliga försäljningsutvecklingen har varit positiv för Lovisagruvan sedan 2009 även om den har reducerats varje år sedan dess. Även för Boliden och Lundin Mining har försäljningen reducerats under 2011.

 

Arlig_vinstutveckling

Arlig_vinstutveckling_siffror

Vid jämförande av den procentuella årliga vinstutvecklingen för Lovisagruvan, Boliden och Lundin Mining ter sig Lovisagruvan något stabilare även om utvecklingen blivit mindre positiv på senare år som följd av en vikande konjunktur.

 

Vinst_utveckling

Vinstsiffror

Vinsten per aktie har haft en fin positiv utveckling mellan 2008-2011. 2012 minskade vinsten något som ett resultat av ett lägre pris på zink och bly, men även lägre zinkhalt i malmen. Antalet ton levererad malm har stigit med 4% 2012 jämfört med 2011.

Efter att ha läst första kvartalets rapport 2013 samt de månatliga leveransuppdateringarna kan jag se att leveranserna (Januari-April) har varit något lägre 2013 jämfört med 2012 (13 357 ton, 2013 mot 13 373, 2012). Malmens zink- och blyhalt ligger också på en något lägre nivå 2013 jämfört med 2012. Om metallpriserna dessutom håller sig på liknande nivåer under resten av året ser det onekligen ut som att det kommer bli ett lägre resultat 2013 jämfört med 2012.

 

Avkastning på eget kapital

Kapitalavkastning

Avkastningen på eget kapital för Lovisagruvan är på en betydligt högre nivå än Boliden och Lundin Mining och har ett snitt på 49,23% de senaste 5 åren.

 

Kassaflödesanalys

Kassaflode

Kassaflödet per aktie har ökat under 2012 jämfört med 2011. De 3 senaste åren har högre genomsnitt än de senaste 5 åren. Utdelningarna har täckts av det fria kassaflödet sedan 2009. Det gäller även för 2012 där föreslagen utdelning är 3 kr/aktie.

 

Balansräkning

Utvecklingkapital

Eget kapital/aktie har utvecklats positivt.

Immateriella tillgångar är väldigt begränsat i bolaget och inga långfristiga skulder existerar.

Skuldnivån är låg; soliditeten är 72% och skuldsättningsgraden är 0,41.

Omstillgangar

Omsättningstillgångarna för Lovisagruvan är mer än dubbelt så stora som de kortfristiga skulderna men är 8,8 miljoner mindre än de totala skulderna.

 

Övrigt

Aktier_antal

Aktiersiffror

Antalet aktier har bortsett från en ökning med 3% 2009 varit stabilt.

 

Aktierprocent

Aktieutveckling_siffror

Antalet utestående aktier i Boliden har varit stabilt de senaste 5 åren utan vare sig ökning eller minskning. Lundin Mining däremot har utökat antalet aktier varje år de senaste 5 åren även om utökningstakten minskat på senare år. Detta regelbundna utökande av antalet aktier kan jag inte se annat sätt än negativt för nuvarande aktieägare när vinsterna späds ut på fler aktier.

 

Ägare

Ordförande Göran Nordenhök är största ägare med 9,9% av rösterna och kapitalet.

VD Jan-Erik Björklund äger 25000 aktier vilket motsvarar 0,73% av kapitalet.

 

Ägande i Stekenjokk

Utöver Lovisagruvan äger Lovisagruvan AB 7% av Stekenjokkprojektet med option på att utöka innehavet till 26%. Enligt Vilhelmina Mineral AB, som driver Stekenjokkprojektet, kan gruvdriften tidigast komma igång 2015. Norhfield Exploration AB bedömer är att det finns upp emot 10 miljoner ton kvar att utvinna från Stekenjokk, innehållande mineralerna koppar, silver, guld, zink och bly. Mineralhalterna skall vara låga men tillräckliga för att ge lönsamhet med dagens metallpriser. Beräkningar kring detta projekt har beskrivits i början av analysen.

Sak mot Handelsbanken

Lovisagruvan lämnade in en stämningsansökan mot Handelsbanken 2008 med skadeståndskrav på 2,7 miljoner USD. Detta med anledning av att Handelsbankens prissäkringsaktiviteter hade gått ut över Lovisagruvan. Huvudförhandling i hövrätten kommer ske i mars 2013.

 

Är Lovisagruvan köpvärd?

P_E

Priset för vinsten har ett genomsnitt på 8,8 de senaste 5 åren (2008 uteslutet). Att marknaden väljer denna låga värdering på bolagets vinster kan bero på många olika faktorer; låg omsättning på aktien, storleken på bolaget, att aktien är listad på Aktietorget, det begränsade exploateringstiden av gruvan etc.

 

PEsnitt

P/E utvecklingen jämfört med motsvarande bolag i samma bransch visar att Lovisagruvan har värderats något högre än Boliden de senaste 3 åren men betydligt lägre än Lundin MIning.

 

Prisavkastning

Avkastningen på eget kapital i förhållande till kurs och med borttagande av immateriella tillgångar i eget kapital ger höga estimerade 10% i avkastning för 2012 (kurs 35) med ett snitt på 7,41% de senaste 5 åren.

 

Kassaflodenpris

Priset per aktie är 10 gånger löpande estimerade owner earnings de senaste 3 åren. Jämförs detta med motsvarande tal för de mer etablerade bolagen Boliden (17,46 vid kursen 123,6) och Lundin Mining (42,67 vid kursen 34,31) ter det sig billigt.

 

Summerat:

 • Ett 5-årigt intjäningssnitt (2008-2012) på 3,37 kr i vinst per aktie med kursen 35 kr/aktie ger P/E = 10,39. Årets vinst på 4,1 kr/aktie och priset 35 kr/aktie ger ett P/E på 8,54.
 • Hög utdelning. Dagens värdering på 35 kr/aktie och en utdelning på 3 kr/aktie ger höga 8,6% i direktavkastning.
 • Låga nivåer av immateriella tillgångar och inga långfristiga skulder innehas.
 • Den genomsnittliga avkastningen på eget kapital, i förhållande till kurs med immateriella tillgångar borträknade, under 2007-2011 var 7,41%. Dagens aktiekurs på 35 kr/aktie ger en avkastning på 10%. Omräkning av dagens kurs anpassat till en avkastning på 7,41% ger en riktkurs på 47,23 kr/aktie. (10/7,41 = x/35)
 • Intjäningsförmågan kommer med stor sannolikhet att stiga när Stekenjokksprojektet kommer igång samtidigt som Lovisagruvan fortfarande har mineraler att utvinna. Ökar Lovisagruvan dessutom sin ägarandel är potentialen stor för ytterliggare vinster. Parallellt utvinnande kommer pågå från 2015-2027. Efter denna tidsperiod blir intjäningen mindre, kring tidigare nivåer om inga ytterligare tillgångar eller projekt hittas.
 • Det 5-åriga vinstsnittet på 3,37 kr/aktie, med ett avkastningskrav på 10% och en utdelningstillväxt på 3%, ger en motiverad kurs på 42,86 enligt Gordon.
 • Med ökad efterfrågan från marknaden på zink och bly över tid, fortsatt hög lönsamhet, hög utdelning och ökade vinster genom ägande i Stekenjokksprojektet ser jag få tecken på en negativ kursutveckling framöver. En försiktig stabil intjäning på 3,37 kr/aktie och P/E 14,5 (motiverat med en löpande låg vinsttillväxt på 3%, à la Graham) ger en målkurs på 48,865.

Potentialkurs

 

Disclosure: The author had a long position when this post/analysis was written.

2 Replies to “Analys av Lovisagruvan”

 1. Hej Adam.
  Din analys är rätt så bra, men du behöver lite mera gruvkunskap. Lovisagruvan har inte ett enda gram järnmalm i sig (du verkar tro att järnmalm och malm är samma sak). Däremot finns det gott om osedvanlig rik zink- och blymalm samt en gnutta silver.
  Vidare är det på grund av fyndighetens struktur (smal ådra) och brytningsmetoden som gör att materialet som fraktas upp ur gruvan består till 50% av gråberg – på gruvlingo kallat 100% gråbergsinblandning.
  Begreppet “ren järnmalm” leder läsaren att tro att malmen består av rent järn, eller i detta fall “ren Zink och bly”. Så är inte fallet – malmen består (om jag minns rätt) i något slags genomsnitt av ca 14% Zink och ca 9% bly. Detta är exceptionellt mycket.
  Skälet till att man antar att det endast är ca 15 års bryt-tid kvar är att man inte har borrat djupare än ca 350 m. Det lönar sig inte. Det kan mycket väl finnas malm på mycket djupare nivåer som gör att gruvan kan leva i många många år efter 2027. Det beror mestadels på vad metallpriset ligger på vid den tiden.

  Om du vill ha mera gruvkunskap – ring Göran Nordenhök. Han talar gärna med analytiker.

  Mvhmorten

  1. Hej Morten,

   Tack för din kommentar! Du har naturligtvis rätt i min felskrivning av malmen som järnmalm, har redigerat inlägget och även förtydligat vad ren malm innebär i detta fall.

   /Adam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Are you human? * Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.